Polikarbon Kanal Izgara

90x500x75 Polikarbon Kanal Polikarbon Izgara Drenaj Kanalı İST-0021

90x500x75 Polikarbon Kanal Paslanmaz Izgaralı Drenaj Kanalı İST-0022

90x500x75 Polikarbon Kanal Paslanmaz Izgaralı Drenaj Kanalı İST-0023

90x500x75 Polikarbon Kanal Polikarbon Izgara Drenaj Kanalı İST-0024

90x500x75 Polikarbon Kanal Paslanmaz Izgaralı Drenaj Kanalı İST-0025

90x500x75 Polikarbon Kanal Paslanmaz Izgaralı Drenaj Kanalı İST-0026

200x500x120 Polikarbon Kanal Fuga Izgaralı Drenaj Kanalı İST-0027

130x500x120 Polikarbon Kanal Fuga Izgaralı Drenaj Kanalı İST-0028

130x500x55 Polikarbon Kanal Fuga Izgaralı Drenaj Kanalı İST-0029

200x500x120 Polikarbon Kanal Paslanmaz Mazgal Drenaj Kanalı İST-0030